0%

سینی غلطک

از سینی غلطک برای رنگ آمیزی استفاده می شود. سینی غلطک به راحتی و تسریع کار کمک می کند