0%

جاقفلی

این محصول با مد نظر قرار دادن افزایش ضرایب ایمنی و بهبود کارایی به تولید رسیده است. این جاقفلی در راستای افزایش ضریب ایمنی درب های آهنی ممانعت به عمل می...