0%

سنباده دیسکی اسمیردکس

صفحه ای گرد که دانه ای سخت ساینده بر روی آن به وسیله چسب مخصوص چسبانده می شود. این سنباده را به وسیله چسب های فوری قوی بر روی صفحات مخصوص پلاستیکی و آلومینیومی...