0%

بتونه روغنی فاخر

بتونه روغنی (مخصوص رنگ روغنی) شرکت فاخر بر پایه رزین های روغنی پایه تینری فرمول شده است. این محصول با افزوده شدن پودرهای معدنی و افزودنی های مرتبط به بتونه...