0%

رنگ فوری اتومبیل کحالی

رنگ نیترو سلولزی فوری اتومبیلی خوش به شماره 88 بر پایه نیترو سلولز و آکلید مخصوص تولید شده است که براقیت و ثبات بسیار خوبی را در مقابل نور و عوامل جوی...