0%

درزگیر کناف SSB (نوار تیپ کناف)

نوار درزگیر ( تیپ ) کناف پوششی است برای درزهای سازه ها و برای مسطح کردن و آماده سازی این سطوح برای رنگ آمیزی. استفاده نکردن از این نوار موجب می شود تا...