0%

بتونه اکریلیک همه کاره فاخر

بتونه همه کاره اکریلیک شرکت فاخر بر پایه رزین های اکریلیک پایه آب فرمول شده است. این محصول با افزوده شدن پودرهای معدنی و افزودنی های مرتبط به بتونه اکریلیک...
0%

بتونه پلاستیک فاخر

بتونه آماده پلاستیک شرکت فاخر بر پایه رزین های پلاستیک پایه آب فرمول شده است. این محصول با افزوده شدن پودرهای معدنی و افزودنی های مرتبط به بتونه پلاستیک...