0%

بازویی درب

آرام بند وسیله‌ای مکانیکی است که به درب و چهارچوب درب متصل می‌شود تا پس از بازشدن درب به بسته شدن تدریجی و آرام آن کمک کند