0%

آسان پوشش

آسان پوشش کاوری است پوشاننده جهت پوشاندن سطوح که به هنگام رنگ آمیزی، گچ کاری و ... ممکن است اثرات گچ و یا رنگ بر روی آن سطح ریخته شود