0%

فیلتر هود بس

فیلتر هود یکی از اجزای بسیار مهم به حساب می آید که بایستی هر فصل این فیلتر تعویض گردد چون تعویض به موقع آن موجب افزایش عمر هود و هم چنین کاهش میزان فشار...