0%

سنباده فلپ

سنباده ای که برای استفاده در انواع سطح فلزی و آهنی کاربرد دارد