0%

پودر مل - خاک بتونه

پودر مل ماده اصلي بتونه می باشد که رنگ آن سفيد مايل به كرم است. مل خمير بتونه را تشكيل مي دهد.