0%

هواکش

هواکش دستگاهی است که قابلیت جابجایی هوا یا هوای آلوده به گاز، دود مواد مختلف و یا موارد غیره را دارا می باشد