0%

بتونه شیشه

از مخلوط پودر کربنات کلسیم و روغن کتان تهیه می‌گردد و در هوا نسبتاً به سرعت خشک و سخت می‌گردد. اما پس از سخت شدن، دوباره در روغن کتان به صورت خمیر نرم...