0%

مادررنگ سری 54 کحالی

این رنگ ها را رنـگ های دو پوششه (بیس کوت) می گویند و بر پـایه ی رزیـن های پلی استر اشبـاع بوده و با ترکیب سری رنگ های 54 هر نوع اتومبیل داخلی یا خارجی...