0%

رنگ روغنی مات نقاشان

از رنگ های روغنی مات برای رنگ‌ آمیزی سطوحی استفاده می‌شود که نمی‌خواهیم جزئیات آن سطح به خوبی دیده شود؛ مثل سقف و دیوارهایی که زیاد موج دارند