0%

الکترود میکا

الکترود ماده ای رسانا اند که از یک طرف به یک بخش فلزی و از طرف دیگر می تواند به یک بخش غیر فلزی یا نیمه رسانا یا الکترولیت و یا خلا به یک مدار الکتریکی...