0%

مات کن رنگ روغنی نقاشان

مات کن نقاشان محلولی بر پایه رزین های الکیدی، که جهت ایجاد فیلم مات در رنگ های الکیدی استاندارد به کار می رود.