0%

نوار درزگیر

از نوار درزگیر برای جلوگیری و هدر رفتن گرمایش و سرمایش از پنجره و درب های با گپ کم استفاده میشود