0%

اسپری شیشه مات کن گلریزان

ایجاد طرح هاى هنرى و همچنین یکى از راه هاى اصلى و آسان جهت مات نمودن شیشه ها و سطوح پلاستیکى براق استفاده از اسپرى مات کننده گلریزان مى باشد که با کیفیت...