0%

ماسک پزشکی

نوعی محافظ که از نفوذ ذرات عفونی به داخل حلق و مجرای تنفسی جلوگیری می کند
0%

ماسک معمولی

نوعی محافظ که از نفوذ ذرات عفونی به داخل حلق و مجرای تنفسی جلوگیری می کند