جاقفلی


این محصول با مد نظر قرار دادن افزایش ضرایب ایمنی و بهبود کارایی به تولید رسیده است. این جاقفلی در راستای افزایش ضریب ایمنی درب های آهنی ممانعت به عمل می آورد


کد محصول : 80197
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :