رنگ فوری اتومبیل کحالی


رنگ نیترو سلولزی فوری اتومبیلی خوش به شماره 88 بر پایه نیترو سلولز و آکلید مخصوص تولید شده است که براقیت و ثبات بسیار خوبی را در مقابل نور و عوامل جوی از خود نشان میدهد. این رنگ مقاومت بسیار بالایی در برابر بنزین و روغن های معدنی دارا می باشد


کد محصول : 80653
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

رنگ فوری 1014 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1014 خوش (صادق کحالی)
ریال صفر ریال ریال
رنگ فوری 1051 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1051 خوش (صادق کحالی)
ریال صفر ریال ریال
رنگ فوری 1057 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1057 خوش (صادق کحالی)
ریال صفر ریال ریال
رنگ فوری 1058 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1058 خوش (صادق کحالی)
ریال صفر ریال ریال
رنگ فوری 1060 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1060 خوش (صادق کحالی)
ریال صفر ریال ریال
رنگ فوری 1069 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1069 خوش (صادق کحالی)
ریال صفر ریال ریال
رنگ فوری 1070 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1070 خوش (صادق کحالی)
ریال صفر ریال ریال
رنگ فوری 1075 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1075 خوش (صادق کحالی)
ریال صفر ریال ریال
رنگ فوری 1078 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1078 خوش (صادق کحالی)
ریال صفر ریال ریال
رنگ فوری 1079 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1079 خوش (صادق کحالی)
ریال صفر ریال ریال
رنگ فوری 1160501 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1160501 خوش (صادق کحالی)
ریال صفر ریال ریال
رنگ فوری 1160507 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 1160507 خوش (صادق کحالی)
ریال صفر ریال ریال
رنگ فوری 21028c خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 21028c خوش (صادق کحالی)
ریال صفر ریال ریال
رنگ فوری 250 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 250 خوش (صادق کحالی)
ریال صفر ریال ریال
رنگ فوری 29020 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 29020 خوش (صادق کحالی)
ریال صفر ریال ریال
رنگ فوری 29020r خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 29020r خوش (صادق کحالی)
ریال صفر ریال ریال
رنگ فوری 9005 خوش (صادق کحالی)
رنگ فوری 9005 خوش (صادق کحالی)
ریال صفر ریال ریال