رنگ سری 69 کحالی


مادر رنگ 69 یا سری بیسکوت صدفی برای انواع اتومبیل هایی که رنگدانه ی اکلیل در آنها موجود است بکار می رود و پس از پوشاندن سطح مورد نظر بدلیل استقامت پایین بر وی این نوع از رنگ ها پوششی از کیلر دوجزئی (خشک کن) استفاده نموده و پس از خشک شدن از استقامت بسیار بالایی برخوردار میشود.


کد محصول : 80451
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

رنگ سری 69-1250724 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-1250724 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-1260779 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-1260779 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-3150584 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-3150584 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-3160749 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-3160749 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-5160559 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-5160559 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-51960254 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-51960254 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-63001 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-63001 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-63003 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-63003 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-63011 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-63011 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-63012 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-63012 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-63017 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-63017 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-63018 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-63018 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-65980g خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-65980g خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-65984g خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-65984g خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-67901 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-67901 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-67902 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-67902 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-67902t خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-67902t خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-67902g خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-67902g خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-67905 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-67905 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-67905g خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-67905g خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-67906 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-67906 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-67911 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-67911 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-67915 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-67915 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-67915t خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-67915t خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-67915g خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-67915g خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-67915c خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-67915c خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-67919t خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-67919t خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-67985t خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-67985t خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-69990 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-69990 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-69992 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-69992 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-69995 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-69995 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-69996 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-69996 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-69998 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-69998 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-69999 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-69999 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-7223364 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-7223364 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-9175494 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-9175494 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-9175504 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-9175504 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-9175509 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-9175509 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-9210224 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-9210224 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال
رنگ سری 69-9210279 خوش (صادق کحالی)
رنگ سری 69-9210279 خوش (صادق کحالی)
ریال 0 ریال