0%

کیلر و هاردنر اپکس آرکو

کیلر اپکس بر پایه رزین آکریلیک بوده و پس از مخلوط شدن با هاردنر مربوطه پوشش و براقیت مناسبی را روی سطح ایجاد می کند
0%

خشک کن نرمال 61-929 کحالی

سخت کننده یا هاردنر بر پایه رزین آلی فاتیک به عنوان جز دوم در محصولات دو یا چند جزئی مانند رنگ های پلی اورتان، آسترهای پلی اورتان دو یا چند جزئی و کلیرها...
0%

خشک کن 95-929 کحالی

سخت کننده یا هاردنر بر پایه رزین آلی فاتیک به عنوان جز دوم در محصولات دو یا چند جزئی مانند رنگ های پلی اورتان، آسترهای پلی اورتان دو یا چند جزئی و کلیرها...