سنباده اسمیردکس (قرمز)


جنس این گونه سنباده از سیلیکون کاربید می باشد


کد محصول : 87149
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

پوساب 60 قرمز اسمیردکس
پوساب 60 قرمز اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 80 قرمز اسمیردکس
پوساب 80 قرمز اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 100 قرمز اسمیردکس
پوساب 100 قرمز اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 220 قرمز اسمیردکس
پوساب 220 قرمز اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 240 قرمز اسمیردکس
پوساب 240 قرمز اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 280 قرمز اسمیردکس
پوساب 280 قرمز اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 320 قرمز اسمیردکس
پوساب 320 قرمز اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 400 قرمز اسمیردکس
پوساب 400 قرمز اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 600 قرمز اسمیردکس
پوساب 600 قرمز اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 800 قرمز اسمیردکس
پوساب 800 قرمز اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 1000 قرمز اسمیردکس
پوساب 1000 قرمز اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 1200 قرمز اسمیردکس
پوساب 1200 قرمز اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 1500 قرمز اسمیردکس
پوساب 1500 قرمز اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 2000 قرمز اسمیردکس
پوساب 2000 قرمز اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 2500 قرمز اسمیردکس
پوساب 2500 قرمز اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال