سنباده اسمیردکس (قرمز)


جنس این گونه سنباده از سیلیکون کاربید می باشد


کد محصول : 87149
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

پوساب 60 قرمز اسمیردکس
پوساب 60 قرمز اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 80 قرمز اسمیردکس
پوساب 80 قرمز اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 100 قرمز اسمیردکس
پوساب 100 قرمز اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 220 قرمز اسمیردکس
پوساب 220 قرمز اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 240 قرمز اسمیردکس
پوساب 240 قرمز اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 280 قرمز اسمیردکس
پوساب 280 قرمز اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 320 قرمز اسمیردکس
پوساب 320 قرمز اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 400 قرمز اسمیردکس
پوساب 400 قرمز اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 600 قرمز اسمیردکس
پوساب 600 قرمز اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 800 قرمز اسمیردکس
پوساب 800 قرمز اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 1000 قرمز اسمیردکس
پوساب 1000 قرمز اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 1200 قرمز اسمیردکس
پوساب 1200 قرمز اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 1500 قرمز اسمیردکس
پوساب 1500 قرمز اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 2000 قرمز اسمیردکس
پوساب 2000 قرمز اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 2500 قرمز اسمیردکس
پوساب 2500 قرمز اسمیردکس
ریال 0 ریال