سنباده اسمیردکس (آبی)


جنس این گونه سنباده از سیلیکون کاربید می باشد


کد محصول : 87155
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

پوساب 60 آبی اسمیردکس
پوساب 60 آبی اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 80 آبی اسمیردکس
پوساب 80 آبی اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 100 آبی اسمیردکس
پوساب 100 آبی اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 120 آبی اسمیردکس
پوساب 120 آبی اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 150 آبی اسمیردکس
پوساب 150 آبی اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 180 آبی اسمیردکس
پوساب 180 آبی اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 220 آبی اسمیردکس
پوساب 220 آبی اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 240 آبی اسمیردکس
پوساب 240 آبی اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 280 آبی اسمیردکس
پوساب 280 آبی اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 320 آبی اسمیردکس
پوساب 320 آبی اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 360 آبی اسمیردکس
پوساب 360 آبی اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 400 آبی اسمیردکس
پوساب 400 آبی اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 800 آبی اسمیردکس
پوساب 800 آبی اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 1000 آبی اسمیردکس
پوساب 1000 آبی اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 2000 آبی اسمیردکس
پوساب 2000 آبی اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 2500 آبی اسمیردکس
پوساب 2500 آبی اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال
پوساب 3000 آبی اسمیردکس
پوساب 3000 آبی اسمیردکس
ریال صفر ریال ریال