سنباده اسمیردکس (آبی)


جنس این گونه سنباده از سیلیکون کاربید می باشد


کد محصول : 87155
تأمین کننده: بازرگانی صیادی پور
درصد تخفیف : 0%
موجودی انبار :

پوساب 60 آبی اسمیردکس
پوساب 60 آبی اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 80 آبی اسمیردکس
پوساب 80 آبی اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 100 آبی اسمیردکس
پوساب 100 آبی اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 120 آبی اسمیردکس
پوساب 120 آبی اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 150 آبی اسمیردکس
پوساب 150 آبی اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 180 آبی اسمیردکس
پوساب 180 آبی اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 220 آبی اسمیردکس
پوساب 220 آبی اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 240 آبی اسمیردکس
پوساب 240 آبی اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 280 آبی اسمیردکس
پوساب 280 آبی اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 320 آبی اسمیردکس
پوساب 320 آبی اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 360 آبی اسمیردکس
پوساب 360 آبی اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 400 آبی اسمیردکس
پوساب 400 آبی اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 800 آبی اسمیردکس
پوساب 800 آبی اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 1000 آبی اسمیردکس
پوساب 1000 آبی اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 2000 آبی اسمیردکس
پوساب 2000 آبی اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 2500 آبی اسمیردکس
پوساب 2500 آبی اسمیردکس
ریال 0 ریال
پوساب 3000 آبی اسمیردکس
پوساب 3000 آبی اسمیردکس
ریال 0 ریال